جهانگردی به دهکده ای رفت تا زاهد معروفی را زیارت کند و دید که زاهد در اتاقی ساده زندگی می کند. اتاق پر از کتاب بود و غیر از آن فقط میز و نیمکتی دیده می شد.

جهانگرد پرسید: لوازم منزلتان کجاست؟…

زاهد گفت: اموال تو کجاست؟

جهانگرد گفت:من اینجا مسافرم.

زاهد گفت: من هم.