به کسی گفتند امامزاده یعقوب را در کوه، پلنگ خورد!

آنکه می دانست تصحیح کرد که :

  • اولاً: امامزاده نبود و پیغمبر بود،
  • ثانیاً: یعقوب نبود و یونس بود،
  • ثالثاً: کوه نبود و دریا بود،
  • رابعاً: پلنگ نبود و نهنگ بود
  • و خامساً: او را نخورد و در شکمش نگه داشته و به ساحل رساند.