شعر انجمن – قسمت دوم

ازنایب رئیس بشنوید:

گویمت ازنایب رئیس توزین کلام هوشیار باش
یک کمی بیدار باش
اینقدر زحمت کشید نایب رئیس خوش سرشت
تاکه اسمش رادر انجمن چون نوشت
گفت؛جزیه میدهم هرچه بخواهی زین قرار
عرض مارا هم برار

یک شبی درمنزلش مهمان شدند
جملگی حیران شدند

خورده اند از آن طعام وگوشت شکارو هم عسل
هم دگر نوشیدند چای سیلان بهار

ازهمان جا شد قرار
رای دیگر کی آید بکار
انجمن…………..شد برقرار

ازرئیس انجمن وآن نایب بی بند بار
کون لق بخشدار(باعذرخواهی ازسروران گروه)

صندوقدار:
گویم ازصندوقدار آن مرد حاج
شد به صندوق داری اسم اورواج

ماکی میدهیم براین جوانان باج
برسر نهادیم ماچو تاج

لات ولوتان را به ماباشد چکار
ما شدیم چون صاحب اختیار

نیست مارابا هرلات لوتی سربه کار
انجمن………………………..شد برقرار

چون تصرف کرد صندوق ونشست پشت او
حمله آوردند به او
کی گمان کردی شود آفتاب غروب
بسته اند وی رابه چوب
بهر چه صندوقی که خالی ازوجه درون
پولهایش بردند برون
اسم خالی رابرایش کرده بودند استوار
شد همی او بی قرار

گفت هیج تضمینی نباشد نیست مارا سربکار
انجمن……………. ………..شد برقرار
قسمت سوم:
از آقای منشی،بشنویید.