إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى‏ گرديم

متوفیان دهه 60

متوفیان سال 1360

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1جاویدالاثر ابوالقاسم رزاقی محمدآقا1360/05/21مفقودالاثر
2جاویدالاثر ابوطالب رزاقی میرزا احمد1360/05/21مفقودالاثر

متوفیان سال 1361

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1شهید خلیل رزاقی شهباز1361/01/02بهشت زهرا
2شهید سبحان صابری شکرالله1361/02/10بهشت زهرا
3شهید ابراهیم رزاقی شهباز1361/02/12بهشت زهرا

متوفیان سال 1362

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1شهید ابراهیم بابامحمودیروح الله1362/01/25چالوس
2شهید حمید رزاقیآیت1362/09/04بهشت زهرا
3شهید سید احسان میرغیاثیسیدقدرت1362/10/19
4شهید حسین صابریاحمد1362/12/09ناریان
5شهید حسن رزاقیعلی1362/12/11ناریان
6شهید جهانبخش صابریبزرگ1362/12/26بهشت زهرا

متوفیان سال 1363

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1محمدحسین رزاقیکربلایی محمد1363/02/22
2شهید قربانعلی شریف کاظمیحسن1363/06/03عباس آباد- زیارت ور

متوفیان سال 1364

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1حسن شریف کاظمیمحمدزمان1364/01/15بهشت زهرا
2سید ناصر میرغیاثیسیدجلیل1364/01/15بهشت زهرا
3مجتبی شریف کاظمیحسن1364/01/15بهشت زهرا
4شهید سید علی میرغیاثیسیدهانی1364/01/15ناریان
5شهید غلامحسن صابریسلیمان1364/02/21مفقود الاثر
6شهید محمد شریف کاظمیحسن1364/11/11زیارت ور-عباس آباد
7شهید عنایت اله رزاقیعشرت اله1364/11/21مفقودالاثر
8شهید حجت الاسلام ابوالقاسم رزاقیمیرزااحمد1364/12/01قم
9شهید علی اصغر صابریرستم1364/12/01ناریان
10شهید نجف شریف کاظمیصفر1364/12/10ناریان

متوفیان سال 1365

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1شهید یزدان رزاقیمحمدباقر1365/01/23ناریان
2شهید محمدعلی رزاقیقاسم1365/04/10ناریان
3سبزعلی صابریکتابعلی1365/04/20ناریان
4شهید حسین صابریامامقلی1365/10/19ناریان
5شهید منصور صابریگل آقا1365/10/21بهشت زهرا
6شهید خلیل صابریمشهدی علی1365/11/03ناریان
7شهید مهدی صابریآقاعلی1365/11/11بهشت زهرا
8شهید جعفر رزاقینیاز1365/12/28ناریان

متوفیان سال 1366

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1شهید حسن ترابیانحسین1366/02/28ناریان

متوفیان سال 1367

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1شهید سیدغدیر میرغیاثیسیدصادق1367/08/15

متوفیان سال 1368

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1محمدقاسم صابریمحراب1368/02/17بهشت زهرا
2حسین صابریمهدیقلی1368/11/23ناریان

متوفیان سال 1369

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1سکینه صابریبگمحمد1369/09/22ناریان
2سیدمحمد میرغیاثیسیدتقی1369/09/22ناریان
3سیدمحمود میرغیاثیسیداحمد1369/09/22ناریان
4سیده ماه جهان میرغیاثیسیداحمد1369/09/22ناریان
5شعبان رزاقیمیرزاعلی1369/09/22ناریان