إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى‏ گرديم

متوفیان دهه 90

متوفیان سال 1390

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1زینب صابریشیبت1390/01/08زیارت ور
2عباس صابریعلی1390/02/29ناریان
3زینت شریف کاظمیسیف الله1390/03/17ناریان
4اقبال صابریکربلایی سیف الله1390/04/19ناریان
5علی حسن صابری1390/05/09چالوس
6زبیده رزاقینورمحمد1390/05/15ناریان
7عینعلی صابری1390/05/26ناریان
8سیده زهرا میرغیاثیسیدعلی1390/06/26حسن کیف
9شمسعلی صابرینوروز1390/07/22امامزاده ابراهیم کرج
10اختر رزاقی1390/09/15بهشت زهرا
11سیدحاجی میرغیاثیسیدجمال1390/09/28ناریان
12بهروز صابریالله بداشت1390/10/08شهرک هیو
13باجی صابریجارالله1390/11/02 ناریان
14فتح الله شریف کاظمیصفت الله1390/12/07ناریان

متوفیان سال 1391

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1صابر صابریآقامحمد1391/02/03ناریان
2داود صابریعینعلی1391/02/14ناریان
3حسن صابرینقدعلی1391/02/20ناریان
4زمرد شریف کاظمیکامیاز1391/03/23ناریان
5سیده راویه میرغیاثیسیدمحسن1391/03/25ناریان
6غلامحسین صابریسهراب1391/04/08ناریان
7ربابه صابرینوروز1391/05/08ناریان
8محمد صابریامین الله1391/05/08مرزن آباد
9زیبا صابریحکمت الله1391/05/20ناریان
10سیدخلیل میرغیاثیسیدنصرالله1391/06/26ناریان
11سیدمحمود میرغیاثیسیدفرج1391/08/28ناریان
12محمدمهدی شیخ سلطانیشیخ محمد1391/08/28ناریان
13شعبان شریف کاظمیمشهدی قاسم1391/09/21جوستان
14حسن صابریکلبعلی1391/09/30بهشت زهرا
15تاج الدین صابریحاج مسلم1391/10/14ناریان
16ننه جان رزاقیعلی عمران1391/10/17ناریان
17تقی صابریاسمعیل1391/11/02ناریان
18صادقعلی شریف کاظمیکربلایی مصطفی1391/12/15ناریان
19میرزاعلی صابریمشهدی اسماعیل1391/12/15ناریان
20گل آقا صابریالله قلی1391/12/18بهشت زهرا
21حمید رزاقیاسفندیار1391/12/30بهشت زهرا

متوفیان سال 1392

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1سیدعظیم میرغیاثیسیدعابدین1392/01/19ناریان
2روح الله رزاقیفضل الله1392/01/28ناریان
3طوطی بانو شریف کاظمیصفر1392/02/16ناریان
4سیدغنی میرغیاثیسیداسماعیل1392/04/18ناریان
5شیخ ناصر شریف کاظمیکاظم آقا1392/05/27ناریان
6سیده فاطمه میرغیاثیسیدعبادالله1392/06/16قم
7صنم صابریقلی1392/06/16ناریان
8محمدحسن رزاقیمحمد1392/06/16قم
9سیده عشیرا میرغیاثیسیدمیرغنی1392/07/01ناریان
10عقیل صابریمحمد1392/07/12ناریان
11صفر شریف کاظمیباقر1392/07/13ناریان
12عذرا شریف کاظمیشیخ وهب1392/07/13ناریان
13مهین شریف کاظمیخلیل1392/07/16ناریان
14گلبانو شریف کاظمیمشهدی قاسم1392/08/19ناریان
15لیلا صابریرمضان1392/08/29کلاک بالا
16آقاعلی صابریمحمدقلی1392/09/03ناریان
17الله یار(ملابابا) صابریحمزه علی1392/09/04شهرک هیو
18سکینه رزاقیروح الله1392/09/20ینگی امام(ینگمان)
19خضرالله(عباس) شریف کاظمیمصیب1392/10/22بهشت زهرا

متوفیان سال 1393

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1بی بی شریف کاظمیعشرت الله1393/02/13ناریان
2کلثوم صابریشعیب1393/02/29ناریان
3حوا سلطانیانحیدر1393/04/16ناریان
4غلامحسن رزاقیحسن خان1393/04/31ناریان
5صغری صابریمشهدی مهدی1393/05/13ناریان
6نیره رزاقینورمحمد1393/05/28ناریان
7خانم کوچک رزاقی1393/07/02ناریان
8کودک خردسال نیکا شریف کاظمیمحمدرسول1393/07/12شهرک هیو
9ام لقمان صابریمشهدی عبدالحسین1393/07/16ناریان
10نجیبه صابری1393/07/17عباس آباد
11فاطمه صابریحفظ الله1393/08/16ناریان
12ماه گل(مهبانو) صابریمحمدابراهیم1393/08/28بهشت زهرا
13ساره صابریعباسعلی1393/09/14ناریان
14زهرا رزاقیمحمدرضا1393/12/12کلاک بالا

متوفیان سال 1394

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1سیدحمزه میرغیاثی1394/04/03ناریان
2محمدرضا رزاقی1394/04/24ناریان
3صنم بر شریف کاظمی1394/04/26ناریان
4سکینه صابری1394/05/09
5گلبانو(عمه گل) رزاقی1394/05/23ناریان
6ادریس رزاقیمحمدحسین1394/05/26ناریان
7شیخ هادی صابری1394/06/02ناریان
8اشرف السادات میرغیاثی(فخرحسینی)1394/07/13ناریان
9فرامرز صابریفرخ الله1394/07/18
10محمدتقی ادیبیمحمد1394/08/24ناریان
11حجت الاسلام سیدعبادالله میرغیاثی1394/10/22قم
12شهید مدافع حرم حسن رزاقیغلامحسن1394/11/11بهشت زهرا
13جواد سلطانی طالقانی1394/11/20ناریان
14جوان ناکام سیدابوالفضل میرغیاثیسیدبهاءالدین1394/12/14پرچور عباس آباد

متوفیان سال 1395

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1غلامحسن شریف کاظمیمیرزااحمدآقا1395/01/06ناریان
2آمنه رزاقیحاج خداقلی1395/02/19ناریان
3حمیده شکراللهی1395/02/19ناریان
4سیده گل افروز میرغیاثی1395/03/03ناریان
5منصور رزاقی1395/03/09ناریان
6احترام صابریکتابعلی1395/03/29کلاک بالا
7عباس صابری1395/04/11ناریان
8خاتون شریف کاظمی1395/04/14ناریان
9اسکندر شریف کاظمیصفدر1395/09/05ناریان
10سیدشعبان میرغیاثیسیدهدایت الله1395/09/09ناریان
11حشمت صابری1395/09/13ناریان
12سلیمان صابری1395/10/19ناریان
13زینب رزاقی1395/10/21گلزار شهدای قم
14زبیده رزاقیمحمد1395/11/04بهشت زهرا
15نبی الله رزاقی1395/12/08ناریان
16سیدمنصور میرغیاثی1395/12/10ناریان

متوفیان سال 1396

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1 محمدباقر رزاقییزدان1396/01/29ناریان
2احسان صابری1396/02/04ناریان
3امامقلی صابریالله قلی1396/02/18ناریان
4حجت الاسلام سیدمؤمن میرغیاثی1396/03/18
5عبدالله صابری1396/03/18ناریان
6عبدالعلی صابری1396/03/20ناریان
7شعبانعلی صابری1396/04/01ناریان
8رستم صابریعلی اکبر1396/04/17ناریان
9مراد صابریعلی اکبر1396/05/15ناریان
10عیسی صابری1396/05/15ناریان
11طوبی ترابیاناحمد1396/05/28عباس آباد
12احمد ترابیان1396/05/31عباس آباد
13شرف صابری1396/06/28ناریان
14کلثوم صابری1396/06/31ناریان
15شهربانو شریف کاظمی1396/07/06ناریان
16احمد رزاقیقربان1396/07/17
17معظمه رزاقیسلطان قیس1396/07/22ناریان
18حمیده صابریحسین1396/09/08ناریان
19مختار رزاقیوجیه اله1396/09/20
20سیدحبیب اله میرغیاثیسیدهدایت اله1396/09/22نظرآباد
21نعمت الله رزاقی1396/10/26ناریان
22باجی شریف کاظمی1396/11/09ناریان
23بهروز شریف کاظمیمشهدی صفر1396/11/29ارتفاعات دنا
24مطهر(عباس) شریف کاظمیمرحوم حاج حیدر1396/11/29روستای مرجان
25نونهال پرهام صابریاحمد1396/12/03
26اشرف پوریاولی(همسر مرحوم محمدعلی شیخ سلطانی)1396/12/14بهشت زهرا
27محترم صابری(همسر مرحوم محمدامین شیخ سلطانی)1396/12/17ناریان

متوفیان سال 1397

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1سیدیوسف میرغیاثی1397/01/26ناریان
2محمد رزاقیعظیم1397/04/12ناریان
3صنوبر شریف کاظمی1397/05/08ناریان
4زهرا صابریمحمدطاهر1397/05/08ناریان
5حبیب اله صابری1397/05/13ناریان
6سیده کلثوم انگوران سیدی1397/05/19ناریان
7سیدجواد فخرحسینیغلامحسین1397/06/23ناریان
8فاطمه نوری موردی
(همسر مرحوم حجت الاسلام سیدنصرت میرغیاثی)
1397/08/17روستای مورود
9محمود رزاقی نژادمحمدباقر1397/09/06بی بی سکینه کرج
10نساء بابامحمودی
(همسر مرحوم عبدالعلی صابری)
1397/09/07ناریان
11احمدقلی صابریمهدیقلی1397/09/08ناریان
12علی شریف کاظمیعبدالباقی1397/10/13قم
13زینب صابری
(همسر کربلایی سیدجعفر میرغیاثی)
1397/10/18ناریان
14احمد رزاقیمحمدآقا1397/11/01ناریان
15سیدجبار میرغیاثی1397/12/14ناریان

متوفیان سال 1398

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1عزت الله شریف کاظمیمصیب1398/03/26ناریان
2طیب رزاقیمطلب1398/03/30ناریان
3حرمت الله رزاقی1398/04/06ناریان
4سیدمعروف میرغیاثی1398/04/10ناریان
5سیدتقی میرغیاثی1398/04/16ناریان
6نصرت رزاقیمشهدی علی آقا1398/05/15ناریان
7انبیاء رزاقیمحمدابراهیم1398/05/17ناریان
8سیدمظلوم(حسن) میرغیاثیسیدغلامحسین1398/05/27ناریان
9عذرا(خانمی) شریف کاظمی1398/06/08ناریان
10فاطمه صابری
(همسر مرحوم عبدالله صابری)
1398/06/18ناریان
11محمود صابریمحمد1398/06/29ناریان
12فاطمه صابری
(همسر مرحوم محمدجعفر صابری)
1398/07/07ناریان
13ناصر رزاقیحاج علی(بابا)1398/07/11تهران
14مسیح الله شریف کاظمیحبیب الله1398/08/12هیو
15نظر شریف کاظمیکربلایی صفر1398/08/30ناریان
16جوان ناکام علی شریف کاظمیسعدی1398/09/18ناریان
17یوسف صابریعبدالعلی1398/09/20ناریان
18سیفعلی صابریعباسعلی1398/11/06بهشت زهرا
19سیدحجت الله میرغیاثی1398/11/24ناریان
20فاطمه رزاقیحاج خداقلی1398/12/25ناریان

متوفیان سال 1399

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1حیدرقلی صابری؟1399/05/01ناریان
2محمدهادی رزاقیمحمدهاشم1399/05/20ناریان
3امین الله شریف کاطمی1399/08/04بهشت زهرا
4نرجس رزاقی1399/09/06
5علی صابریعلی اوسط1399/09/22ناریان
6سیدرضا میرغیاثی1399/09/24ناریان
7کوچکعلی رزاقی1399/10/09ناریان
8پرویز رزاقی1399/12/17بهشت زهرا
9ام الشهید فاطمه صغری ترابیانعبدالرسول1399/12/22ناریان