إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى‏ گرديم

متوفیان قبل از سال 1360

متوفیان سال 1314

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1رضا رزاقی1314/11/24کوه کامکی لات
2محمد صابری1314/11/24کوه کامکی لات
3رستم صابری1314/11/24کوه کامکی لات
4سیدحسن میرغیاثیسیدغفار1314/11/24کوه کامکی لات
5فتحعلی شريف كاظمیقادرعلی1314/11/24کوه کامکی لات
6نظام شريف كاظميقادرعلی1314/11/24کوه کامکی لات
7حسن شريف كاظميلطف الله1314/11/24کوه کامکی لات

متوفیان سال 1342

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1شهید بزرگوار همتعلی ادیبی محمد1342/03/15مسگرآباد

متوفیان سال 1347

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1سیده فاطمه میرغیاثی

(همسر مرحوم ولی آقا صابری)

1347/12/08ناریان
2مهربانو صابریولی آقا1347/12/08ناریان
3حسن صابریولی آقا1347/12/08ناریان

متوفیان سال 1356

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1سیده حدیقه میرغیاثی میرقاسم1356ناریان

متوفیان سال 1357

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1محرم بانو رزاقیشکرعلی1357ناریان

متوفیان سال 1359

ردیفنام و نام خانوادگینام پدرتاریخ وفاتمحل دفنتصویر متوفی
1علی آقا رزاقیحیدرعلی1359ناریان
2خلیل شریف کاظمی؟شهریور 1359ناریان