شعر انجمن – قسمت سوم

By |1395/6/25 9:37:58شهریور 25ام, 1395|Categories: تولید محتوای ناریانی|Tags: , , |

شعر انجمن – قسمت سوم بشنوید ازمنشی: گویم ازمنشی همان مرد دلیر بی سواد،و نرشیر ریختن از بهر او رأی بی شمار کی بودی اورا قرار گفت من کاری کنم در روزگار ما شدیم،صاحب اختیار […]

Go to Top