در ورای،یادواره شهدا،سال 95

دوستان امروزیادواره برپاکرده ایم

ازبهر 31سرداریادواره برپاکردن ایم

ماهمه با،افتخاریاد،شهیدان کرده ایم
مابه یاد،و نام،آ ن،عزیزان زنده ایم

عکس،آ ن عزیزان بردرودیوارش میزند
یک نگاهی،براین عزیزان چون زیارت کرده ایم
ناریان،برخود ببال،چون همتعلی باشد شهید
اولین یار،را ما تقدیم اسلام کرده ایم
آ ن ابوطالب مرد ،پاک سیرت داشتیم
اون ابولقاسم ها،فدا ما چون،کرده ایم
روزگاری بودو دوستانی خوبی داشتیم
این عزیزان نوربودند،روستایی داشتیم
سید علی وفیضعلی،درراه اسلام داده ایم
پهلوانی بامرام ،ما چون نجف ها داشتیم
چون عنایت،یک شهید عالی مقام
یاکه گویم،پنج جانباز،سرافرازی داشتیم
ازکدامین لاله گویم،نوجوانی چون حسن
یاکه گویم از،دو،آ زاده،سرافرازی داشتیم

ناریان برخود ببال شهیدی،چون غلامحسن
مردی ازجنس نینوای ها ما داشتیم

من چه گویم،ازوصف سردار حرم
حاج حسن،تقدیم حضرت زینب کرده ایم
ازکدامین لاله گویم،بازبان الکنم
ازحمید وازخلیل،و سبحان،ومنصور ومحمودی داشتیم
ازجهانبخش ومحمد علی ویاابراهیم و یزدان گویمت
یاکه از مهدی یاحسن ها و حسین وجعفر داشتیم
جادارد یادی کنیم ازجانباز،ادریس مان
آ ن که زره زره،شد شهیدی داشتیم
من نالایق جاماندم ازخیل این شهیدان
پاک ترین وخوبترینها ،راتقدیم داشتیم
ازمعلم تابسیجی،وسپاهی وکارگرها داشتیم
بذرانقلاب رابا خون این خوبان کاشتیم
ای شریفاتوکجا،آ ن عزیزان در کجا
کاش میشد زره ای ایمان،مثل،شهیدان داشتیم.

به یادسی شهید گلگون کفن سرافرازمان،ویادسردار مدافع حرم
شهید حاج حسن رزاقی.
یادشان گرامی،وراهشان پررهرو باد.
علی شریف کاظمی.
7/5/95
به مناسبت یادواره سال95شهیدان ناریان جان.