غزل ناریان

مینویسم یک غزل وزن وردیفش ناریان
قافیه،موضوع واحساس لطیفش ناریان

مینویسم،ازاحیای،بودونبودش ناریان
ازقشنگی،کوه وصحرای عجیبش ناریان

مینویسم،اعتراف،ازدل جان منی ناریان
حس شورانگیز ،واحساس شمیمش،ناریان

مینویسم یک تفاهم نامه بین خودوناریان
نکته سنگین وحساس وظریفش ناریان

مینویسم ،ای شریف افسوس نیم درناریان
راه،به پیمایم،روزی درطریقش ،ناریان

1395/07/27
دلنوشته،:علی شریف کاظمی