نوشته ای از همشهری گرامی؛ جناب آقای علی شریف کاظمی با عنوان “ناریون در جمعه ها و ایام تعطیل”

ناریون در جمعه ها و ایام تعطیل
ناریون گلبارون بونه
وقتی ته انی ناریون
محله چراغون بونه
وقتی ته انی ناریون
گوسفند قربونی کمی

وقتی ته انی ناریون
کوچه چراغون بونه
وقتی ته انی ناریون
تی ببادرانتظار بونه
وقتی ته انی ناریون
تی مارچشم به راه بونه
وقتی ته انی ناریون

تره خلی خش گذرنه
وقتی ته انی ناریون

علی.ش.ک 95/6/1