گرمی هر خونه بَبیه سرد سرد….
وزن شعرم دی بیته درد….

سوی چشمون دَخیل به چراغ وای فایَ…..
هر جایه بی نت نَشمه اوجه بی صفا جایَ…..
از گوشی و تبلت دلخسته یَمی….
ولی به اینترنت وابسته یَمی…..

منی جون خاستی بیر……
ولی جون برار منی اینترنت من جا د وَنیر…..

خدایا وَسته این همه سلفی و یهویی….
دلم خانه وَگرده اون قدیمونی دورهمی…….

#ابراهیم صابری