گلبوم و گلبوم پلا یادش بخیر…..
اون همه عشق و صفا یادش بخیر…
تیر رو دَسَک انجار و کاهگل یادش بخیر…
اون همه مهر و وفا یادش بخیر….
چکاپی نکاس و ناچلیک یادش بخیر…..
گلکار رو اَندود بیه خونه ی نَما داشته صفا یادش بخیر….
ای خدا اون همه عشق و صفا. مهر رو وفا نَبو یادش بخیر یادش بخیر….

 

ابراهیم صابری