.‍.. زمستون بیَما با سوت و سرما
…بناشو کرسی لَشه ر آخ جون گرما

کَتبیه کرسی سَر توت و کشمیش نقلَک و سیف کوعل….
افسوس که مززش بَمونسته بر دل….

آه دلم کرده هوای اون قدیمون….
همه ی لینگون دَبییَ کرسیپایون….

گمبیَ بَباجون نَقل و حکایت….
زندگییون داشته لذت العونی به بَبییَ مثل حکایت….

ابراهیم صابری